חיפוש עבודה

זכויות עובדים

תוכן [ הסתר ]

זכויות עובדים הן מקבץ של חוקי עבודה בסיסיים המאפיינים את משפט העבודה בישראל. מדובר בזכויות אלמנטאריות, המגיעות לכל עובד באשר הוא עובד, ואשר מתוקף הסמכות המשפטית החלה עליהן, אין המעסיק רשאי לחללם ואין העובד זכאי לוותר עליהן. היות והכרת זכויות עובדים הנה הכרחית לכל אזרח עובד במדינת ישראל, מאמר זה מבקש לאגד את הידע בנושא זכויות עובדים בישראל, לפרש כל זכות וזכות על פי חוק, ולברר מהו הדין הממצא בעת הפרת זכויות עובדים אלו.

הגנה על זכויות עובדים במדינה דמוקרטית כמוה כהגנה על כבוד האדם. מחד גיסא, ישראל היא דוגמא מובהקת למדינת רווחה אשר דאגה להסדרת חקיקה בסיסית של זכויות עובדים עוד בראשית ימיה, ומאידך גיסא, ישראל היא דוגמא מצערת להיעדר אכיפה של חוקי עבודה, עובדה המסבירה את השגרתיות שבהפרת זכויות עובדים בישראל.

ככלל, זכויות עובדים מינימאליות מוענקות לכל עובד מתוקף חוקי מגן. אולם מעבר לכך, ישנן זכויות עובד מורחבות, הניתנות לו מתוקף חוזה עבודה הנחתם בינו ובין מעסיקו, מתוקף הסכמים קיבוציים הנחתמים בין ארגון עובדים ובין ההנהלה (או בין אגודים מקצועיים, כמו: ארגון הסתדרות העובדים הכללית) או מתוקף צווי הרחבה שמוציא לפועל שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

מכל מקום, הפרה של זכויות עובדים מצד המעסיק הנה עבירה פלילית, שיש למצות עמה את הדין. עובד, אשר מעסיקו חיבל באחת מזכויותיו, המגיעות לו כחוק או מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, רשאי להגיש נגדו תלונה, באמצעות הערוצים הבאים: הגשת מכתב תלונה לאתר משרד התמ"ת, פנייה לייעוץ משפטי אצל עורך דין והגשת תביעה משפטית כנגד מעסיקו, בבית דין לעבודה.

לפניכם רשימת זכויות עובדים בסיסית, המגיעה לכל עובד, מתוקף דיני עבודה, חוקי מגן או צווי הרחבה. ראוי לציין כי רשימה זו הנה כללית ואינה מחליפה ייעוץ משפטי.

הודעה לעובד על תנאי העסקה

בהתאם להוראות החוק ולמקבץ זכויות עובדים, זכאי כל עובד לקבל ממעסיקו תוך 30 יום מתחילת עבודתו, הודעה בכתב, המציינת את פרטי המעסיק והעובד, את תאריך תחילת חוזה העבודה, תיאור תפקידו של העובד וציון שמו ותפקידו של הממונה הישיר עליו, פירוט תנאי השכר ומועד תשלום השכר, היקף המשרה, תנאיה הסוציאליים ועוד.

שכר מינימום

אחת מהזכויות המשמעותיות ביותר מבין זכויות עובדים, הנה הזכות לשכר מינימום. כוונת המחוקק בהענקת זכות זו, היא לאפשר לעובד להתקיים בכבוד בשכר חודשי שגובהו לא יהיה נמוך מרף השכר המינימאלי הקבוע במשק העומד על: 3710.18 ₪, כלומר 19.95 ₪ לשעה. כאשר, שכר המינימום היומי עבור חמישה ימי עבודה בשבוע הוא : 171.21 ₪, ועבור שישה ימי עבודה בשבוע השכר היומי המינימאלי הנו: 148.40 ₪.

מועד תשלום שכר העבודה (הלנת שכר)

חלק חשוב מיישום זכויות עובדים מצד המעסיק הוא כי כל עובד זכאי לקבל את משכורתו ממעסיקו בסוף כל חודש ולכל המאוחר עד התאריך התשיעי לחודש העוקב. איחור במועד תשלום המשכורת, יחשב על פי חוק הגנת שכר (1958), כהלנת שכר וכעבירה שיש למצות עמה את הדין, המחייבת את המעסיק בתשלום פיצויים לעובד.

גובה הפיצוי יקבע על סמך הסכום הגבוה מבין האופציות הבאות:

  • הסנקציה הראשונה החלה על מעסיק המלין שכר מעובדו, מחייבת אותו בפיצוי של 5% מגובה השכר המולן, אם מדובר בשבוע הראשון להלנת השכר. אולם, כאשר מדובר בשבוע השני להלנת השכר, הדבר מחייב את המעסיק לתשלום פיצויים בגובה של 10% מגובה השכר המולן.
  • הסנקציה השנייה, החלה על מעסיק המלין שכר מעובדו, מחייבת אותו בפיצוי הפרש ההצמדה למדד במהלך תקופת הביניים, שבין מועד תשלום המשכורת ועד ליום שבו שולמה המשכורת לעובד. בנוסף לכך, המעביד יהיה חייב לשלם תוספת של 20% על הפרש ההצמדה למדד וסכום השכר המולן לאורך פרק זמן זה, כחלק ממחויבותו ליישום זכויות עובדים.

דמי נסיעות

כתוצאה מהחלת צווי הרחבה על זכויות עובדים בסיסיות, התווספו זכויות נוספות מתוקף החוק לכלל העובדים בישראל, כדוגמת השתתפות המעסיק בהחזרי נסיעות לעובד. גובה החזר הנסיעות, יהיה שווה לתעריף הנסיעה בתחבורה ציבורית (הלוך ושוב) ביום עבודה, כלומר : 21.14 ₪.

זמני עבודה, זמני מנוחה וגמול שעות נוספות

  • מסגרת שעות יום עבודה - עבור שישה ימי עבודה בשבוע, סך זמן העבודה לא יעלה על 8 שעות ביום. עבור חמישה ימי עבודה, סך זמן העבודה לא יעלה על 9 שעות ביום. עבודה התחומה בין השעות: 22:00 בלילה ועד 6:00 בבוקר, סך זמן העבודה לא יעלה על 7 שעות. ככלל, מכסת שעות העבודה השבועיות לא תעלה על 43 שעות שבועיות.
  • זמני מנוחה - חלק חשוב ממקבץ זכויות עובדים הוא זמן מנוחה. מעסיק יעניק לעובדו הפסקת מנוחה וארוחה לזמן של 34 שעה לכל הפחות, כאשר מדובר ביום עבודה הנמשך שש שעות (זמן המנוחה וההפסקה אינו נכלל במסגרת שעות העבודה). יחד עם זאת, זמני הפסקה קצרים יותר, המוסכמים על המעסיק הנם חלק בלתי נפרד משעות העבודה, ולכן מחויב המעסיק לשלם בעדן. כחלק מהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, הנחשב לחלק בלתי נפרד ממקבץ זכויות עובדים, זמני המנוחה השבועית, יהיו לכל הפחות 36 שעות רצופות, בימים: שישי עד שבת או ראשון.
  • גמול שעות נוספות - ככלל, קיים איסור מוחלט על העסקת עובדים מצד המעסיק, מעבר למכסת השעות היומית, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך משר התמ"ת, ומעבר לכך, כל שעת העסקה נוספת מזכה את העובד בגמול שעות נוספות, כחלק מסל זכויות עובדים. שעה נוספת, מוגדרת, כשעת עבודה החורגת מטווח מכסת השעות היומיות. במסגרת שישה ימי עבודה חריגה תקבע לאחר שמונה שעות יומיות, ואילו במסגרת חמישה ימי עבודה, חריגה תקבע לאחר 8.6 שעות. גמול השכר בעבור השעתיים הראשונות הנוספות, הנו: תוספת של 125% לשכר, והגמול עבור כל שעה נוספת, לאחר מכן, הנו: 150% לפחות. מלבד זאת, כאשר עובד מועסק שעות נוספות בשישי או שבת, הגמול הנו 150% עבור עבודה ביום מנוחה ותוספת של 25% עבור השעות הנוספות.

חופשה שנתית (פדיון חופשה)

חוק חופשה שנתית (1951) הוא חלק בלתי נפרד ממקבץ זכויות עובדים, שכן בהתבסס על חוק זה, זכאי כל עובד לחופשה שנתית. אורך החופשה תלוי בותק העובד במקום עבודתו. כאשר, בארבעת השנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד ל- 14 ימי חופש. בשנה החמישית לעבודתו, זכאי העובד ל- 16 ימי חופש. בשנה השישית לעבודתו, זכאי ל-18 ימי חופש. בשנה השביעית לעבודתו זכאי ל- 21 ימי חופש ובשנה השמינית לעבודתו ואילך, זכאי העובד ל-28 ימי חופש. כחלק ממילוי זכויות עובדים על המעסיק מוטלת החובה לשלם לעובד דמי חופשה בשווי שכרו היומי הרגיל.

פדיון חופשה- במידה ונותרה לעובד העוזב את מקום עבודתו, יתרת חופשה שלא נוצלה, על מעסיקו מוטלת החובה לפדותה ולשלם לעובד את ערך יתרת החופשה, זאת כמחויבותו למילוי אחר זכויות עובדים.

דמי חגים ואבל

חג- כל עובד שעבד לפחות שלושה חודשים במקום עבודתו, זכאי לדמי חג, שישולמו מצד המעסיק בעבור היעדרותו בתשעת ימי החג הבאים: ראש השנה, כיפור, סוכות, פסח, שבועות ויום העצמאות (לא כולל ימי חג החלים בשבת).

אבל- כל עובד שעבד לפחות שלושה חודשים במקום עבודתו ומקיים חובת אבלות ונעדר בימים אלו מעבודתו, זכאי לשכר בגין היעדרותו (עד שבעה ימי אבל).

דמי הבראה

במסגרת זכויות עובדים, כל עובד שעבד במקום עבודתו למעלה משנה, זכאי לדמי הבראה בגובה של 318 ₪. מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד תלויים בוותק שלו במקום עבודתו: בשנה הראשונה לעבודתו, זכאי לחמישה ימי הבראה. בשנה השנייה והשלישית לעבודתו, זכאי לשישה ימי הבראה. בשנה הרביעית עד העשירית לעבודתו, זכאי לשבעה ימי הבראה (והלאה).

דמי מחלה

כחלק מסל זכויות עובדים רשאי עובד לקבל דמי מחלה, במידה ויש ביכולתו להציג אישור מחלה.

ביום הראשון למחלתו אינו זכאי לתשלום. ביום השני והשלישי למחלתו, זכאי העובד לדמי מחלה בגובה של 37.5% משכרו היומי וביום הרביעי למחלתו, זכאי העובד לתשלום של 75% משכרו היומי.

הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות (אישור על תקופת עבודה)

במידה והמעסיק מעוניין לפטר את העובד או לחילופין במידה והעובד מעוניין להתפטר מעבודתו, חייבים הם על פי חוק, לבשר בכתב על כוונתם, טרם ביצוע הפיטורים ההתפטרות. מכל מקום, על המעביד להמציא לעובד אישור בכתב על סיום יחסי עובד מעביד.

זכאות להודעה מוקדמת היא חלק מהותי של זכויות עובדים: עובד המשתכר על בסיס חודשי, בששת חודשי העבודה הראשונים, זכאי מחויב ליום התראה בעבור כל חודש עבודה. החל מהחודש השביעי לעבודתו ועד תום שנת עבודתו הראשונה, זכאי מחויב העובד להתראה של שישה ימים מראש ותוספת של יומיים וחצי, בעבור כל חודש עבודה בתקופה זו. החל משנת עבודתו הראשונה ומעלה זכאימחויב העובד להתראה של חודש ימים.

פיצויי פיטורין

כל עובד שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה ואצל אותו מעסיק, זכאי לקבל פיצויי פיטורין, זאת מתוך מחויבות המעביד למילוי זכויות עובדים בהתאם להוראות החוק. שיעור פיצויי הפיטורין יקבע על סמך המשכורת החודשית האחרונה, ויחושב כך: שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה, תחת אותו מעסיק.

  • הרעת תנאים- אם התפטר עובד, בגין הרעה בתנאי עבודתו או בגין סיבות אחרות הקשורות לנושא יחסי עבודה בין עובד ומעביד, אסור לדרוש ממנו להמשיך את עבודתו ולפיכך יראו את התפטרותו כפיטורים, ועל כן גם יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
  • מעבר למקבץ זכויות עובדים אלו, נוספת הזכות לשיווין הזדמנויות בעבודה, זכות האוסרת על אפליית עובד על רקע דת, גזע, מין, לאום, גיל, נטייה מינית, השקפה פוליטית ועוד.

סיכום

לסיכום, כל פגיעה בזכויות עובדים הנה עבירה פלילית, שיש למצות עמה את הדין.

לכן, אם פגעו באחת מזכויותיכם תוכלו לפנות לאחד מן הערוצים הבאים:

  • באתר חילן טק תמצאו מאגר מפורט של חוקים והסברים בעניין זכויות עובדים, מחשבוני שכר ועוד: www.hilan.co.il
  • באתר הרשות השופטת תוכלו למצוא את כל המידע הדרוש על בתי דין לעבודה, כתובות וטלפונים של גורמים המטפלים בעניין זכויות עובדים, טפסים והסבר על ההליך המשפטי: court.gov.il