חיפוש עבודה

פיצויי פיטורין

תוכן [ הסתר ]

פיצויי פיטורין מהווים חלק מהותי וחשוב ממערך הזכויות של כל עובד בישראל. אולם לעיתים, עובדים רבים הזכאים לפיצויי פיטורין, מנושלים מזכויותיהם ולא מקבלים פיצוי פיטורין כפי המגיע להם בחוק, עילה המצדיקה את תביעת המעסיק לפיצויים.

מטרת המאמר, להקנות ידע בנוגע למושגים בסיסיים, הקשורים בזכאות עובדים לקבלת פיצויי פיטורין, ומידע נוסף, על מקרים השוללים את זכותו של העובד לדמי פיצויים בעבור פיטורין.

מהו חוק פיצויי פיטורין (1963)?

כחלק ממערך החוקים הקשורים לדיני עבודה, חוק פיצויי פיטורין (1963), הנו החוק הקובע את זכאותו של כל עובד לפיצויי פיטורים ממעסיקו בשל סיום חוזה העסקתו, (אם בגין פיטורים או אם בגין התפטרותו) וזאת בתנאי, שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה, או אם עבד תחת אותו מעסיק באופן רצוף.

ככלל, החוק מתיר כמה סייגים, אשר לא יפגעו ברציפות העבודה של העובד, והם: חופשה שנתית, חופשה או פגרה בשכר, ואף שלא בשכר(הניתנים לעובד בהסכמת מעסיקו או על פי חוק), תאונה או מחלה, ימי אבל, ימי שביתה או השבתה, ימי חג ומנוחה שבועית, שירות מילואים, שירות צבאי וחלקי, הפסקת ההעסקה לתקופה של עד שלושה חודשים, וצו אימון לעבודה בשעת חירום, כל אלו לא יפגעו בזכותו המלאה של העובד לקבל את כספי פיצויי הפיטורין.

מי זכאי לפיצויי פיטורין?

כל עובד, שעבד לפחות שנה במקום עבודתו או תחת אותו מעסיק, זכאי לפיצויי פיטורין, בין אם הוא עובד המשתכר לפי שכר חודשייומישעתי, עובד המשתכר בשכר קבלני, עובד המשתכר לפי עמלות , עובד במשרה מלאה או חלקית.

החוק, אף מתיר שני סייגים נוספים:

 • האחד, הוא תשלום פיצויי פיטורין לעובד, שפוטר בסמוך למועד החותם את שנת עבודתו הראשונה (למעט מקרים בהם מוכיח המעביד כי העילה לפיטורי העובד לא הייתה בגין התחמקות מפיצויי פיטורין).
 • השני, הוא תשלום פיצויי פיטורין לעובד שנפטר. בעניין זה, החוק קובע כי דין עובד נפטר כדין עובד אשר פוטר, קרי על המעסיק לשלם לשאיריו פיצויי פיטורין (הפיצוי לא יחשב כחלק מכספי העיזבון של הנפטר) אולם, אם העובד פוטר טרם פטירתו, והיה זכאי לפיצויי פיטורים אך טרם קיבל אותם, יורשיו יהיו זכאים לקבל במקומו את דמי פיצויי הפיטורין של הנפטר (וסכום זה יחשב לחלק מדמי העיזבון של הנפטר).

נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורין:

החוק מתיר כמה נסיבות, אשר בהן דין עובד מתפטר יחשב כדין עובד מפוטר, והן:

 1. התפטרות עובד בשל מצב בריאותי לקוי - במידה והמציא לכך את האישורים הרפואיים המתאימים, ותנאי עבודתו לא מאפשרים לו את המשך העבודה.
 2. התפטרות הורה על מנת לטפל בתינוק - אב או אם המתפטרים תשעה חודשים לאחר לידת ילדם או תשעה חודשים לאחר אימוץ הילד, בכדי לטפל בו (במידה ושני ההורים עובדים רק אחד מהם זכאי להתפטר בגין סיבת טיפול בילד).
 3. התפטרות עובדת בגין שהייה במעון לנשים מוכות - בגין שהייה שלא קצרה מ-60 יום, ואשר קיבלה אישור מיוחד לכך מלשכת הסעד.
 4. התפטרות בשל הרעה בתנאים - הרעה בתנאי העבודה או ביחסי עובד מעביד, לרבות: שינוי בשעות ההעסקה, הפחתת שכר חד צדדית משמעותית, אי תשלום השכר במועדו, ועוד, נחשבים להרעה מוחשית בתנאים.
 5. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים - בשל נישואין או גירושין, עקב שליחות בן הזוג (בחסות המדינה סוכנות היהודית ההסתדרות הציוניתקק"ל או קרן היסוד) ובתנאי שהמעסיק לא אישר לעובד יציאה לחופשה ללא תשלום, במשך כל תקופת השליחות, עקב תפקיד בשירות צבא קבע של בן הזוג או עקב תפקיד בשירות המדינה.
 6. התפטרות בגין שירות צבאי לאומי.
 7. התפטרות בשל כהונה פוליטית ציבורית - עובד אשר נבחר לתפקיד בשירות הציבור, כגון: פוליטיקאי, ראש מועצה או עירייה.
 8. התפטרות עקב התגייסות לשירות בתי הסוהר או למשטרה.
 9. התפטרות עובד או עובדת עקב הגיעם לגיל הפרישה.
 10. התפטרות עובד עונתי עקב אי חידוש חוזה בשל אי הצעת עבודה נוספת מצד המעסיק.

* לפיכך, כל אחת מהנסיבות האמורות לעיל, תחשב כפיטורין, ותחייב את המעסיק בתשלום פיצויי פיטורין לפי תקנון פיצויי פיטורין

באילו מקרים נשללת הזכות לקבלת פיצויי פיטורין?

כאמור, כל עובד שפוטר מעבודתו זכאי לקבל פיצויי פיטורין, אולם במקרים מסוימים, מתיר החוק חריגה מתקנון החוק, זאת בהתאם למוזכר בסעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורין. משמעות הסעיפים, היא מתן היתר למעסיק למען שלילת זכאות לפיצויי פיטורין לעובד המפוטר, מתוקף הסכמים קיבוציים או מתוקף פסיקה של בית הדין לעבודה.

כלומר: בסעיף 16 לחוק פיצויי הפיטורים, מעסיק רשאי לשלול את זכאותו של עובד לדמי פיטורין במידה והעובד עבר על אחד מהתנאים שנקבעו בהסכם הקיבוצי.

בנוסף לכך, בסעיף 17 לחוק, מעסיק רשאי לשלול את זכאותו של עובד לדמי פיטורין במידה ובית הדין לעבודה פסק, כי בשל נסיבות אחדות, ניתן לשלול את זכותו של העובד לדמי פיטורין.

שני סעיפים אלו כוחם יפה ובלבד, שהמעסיק מילא את חובתו מבחינת התנאים הבאים:

1.חובת הודעה מוקדמת - בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות(2001), על המעסיק להודיע לעובד על פיטוריו, בכפוף לתקנות החוק ובהתאם לזמן ההתראה הקבוע בחוק, המסתמך על הוותק שצבר במקום העבודה.

2.נטל ההוכחה - על המעסיק להוכיח כי אכן פעל על פי חוק והודיע לעובד על פיטוריו, וכמו כן לשם שלילת זכאותו של העובד לדמי פיטורין, על המעסיק להוכיח את חומרת הנזק, שנגרמה לו בגין העסקתו של העובד. במידה והצליח להוכיח את הנסיבות לפי שביעות רצון בית המשפט, תישלל זכותו של העובד המפוטר בקבלת פיצויי פיטורין.

חישוב פיצויי פיטורין:

כיצד מחושבים פיצויי פיטורין לעובד? אם כן, גובה או שיעור פיצויי פיטורין המגיעים לעובד מתוקף החוק, יחושבו כך: שכר היסוד של העובד (ברוטו) X הוותק שצבר בעבודתו.

בנוסף לכך, יחושבו אף תוספות שכר, כגון: תוספת מחלקתית, תוספת משפחתית, תוספת מקצועית, תוספת יוקר מחיה ואף הצמדה למדד.

חשוב לציין, כי תוספות כגון: אש"ל או שעות נוספות לא יכללו בשכר הקובע על פיו נקבע גובה הפיצויים, אולם במידה וחלה הפחתה בשכרו של העובד במשכורתו האחרונה או בעת האחרונה (עקב הסכמים קיבוציים) שכר זה לא יחשב בתור השכר הקובע לגמול פיצויי הפיטורין.

מועד תשלום פיצויי פיטורין:

על המעסיק לשלם את פיצוי הפיטורין של העובד המפוטר, לא יאוחר מן המועדים הבאים:

 1. היום בו תמו היחסים בין העובד והמעסיק.
 2. מועד התשלום של פיצויי פיטורין כפי שנקבע בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי.
 3. אם בחוזה העבודה האישי, נקבע מועד מוקדם יותר לתשלום פיצויי פיטורין, מאשר הקבוע בחוק, אזי יראו בו כמועד הקובע.
 4. אם תשלום הפיצויים, מותנה בהוראה שבחיקוק או במילוי תנאי מצד העובד, ישולמו הפיצויים לאחר שמולאו התנאים.

הלנת פיצויי פיטורין:

במידה ומעסיק לא שילם דמי פיצויי פיטורין לעובד המפוטר, עד חמישה עשר ימים ממועד סיום יחסי עובד מעביד, הדבר יהיה מוגדר כהלנת שכר ובהתאם להוראות חוק פיצויי הלנת שכר, יהיה המעסיק חייב בתשלום פיצויים בגין הלנת שכר, זאת בנוסף לפיצוי הפיטורין הבסיסיים אותם חב לעובד.

גובה הפיצוי עבור הלנת שכר:

 • לאחר 16 ימי הלנה ועד 30 ימים, מחויב המעסיק לשלם פיצויי הלנת שכר בתוספת הצמדה למדד.
 • לאחר 30 ימי הלנה, מחויב המעסיק לשלם פיצויי הלנת שכר בתוספת של 20% לכל חודש הלנה בנוסף לתוספת ההצמדה למדד הצרכן.

לסיכום, אי תשלום פיצוי פיטורין כמוהו כעברה ופגיעה בזכויותיו האלמנטאריות של כל עובד, לכן אם פגעו באחת מזכויותיך, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי באתר zap דפי זהב, המציע עורכי דין מומחי לפיצויי פיטורין.