חיפוש עבודה

פיטורין שלא כדין

תוכן [ הסתר ]

פיטורין שלא כדין היא אחת מן הפגיעות הבסיסיות בזכויותיו של העובד, אשר יש למצות עמה את הדין ואת הצדק הראוי. אחת מן החוויות הקשות עמה נאלץ כל עובד בישראל להתמודד, בשלב זה או אחר בקריירה שלו, היא פיטורין. פיטורים הם חלק טבעי ממסלול העבודה בעולם המודרני, צעד אשר עשוי להוביל, פעמים רבות, למשבר כלכלי ונפשי בחייו של העובד.

יחד עם זאת, ישנם מקרים לא מבוטלים בהם מתבצעים פיטורין שלא כדין, קרי פיטורין שאין בהם נימוק ענייני ומוכח מצד המעסיק, ואשר בגינם, רשאי העובד להגיש תביעה בבית הדין לענייני עבודה, בגין פיטורין שלא כדין.

היות ובשנים האחרונות, בתי הדין לענייני עבודה מנסים להטמיע נורמות עבודה של הוגנות מצד המעסיקים כלפי העובדים, תביעות רבות של עובדים, אשר פוטרו משיקולים זרים, מתקבלות בין כתלי בתי המשפט ומונעות לאלתר את פיטוריהם של מאות עובדים באמצעות צו לביטול פיטורין, ואף יתרה מכך, מזכה אותם בפיצוי כספי הולם בשל עוגמת נפש ונזק כלכלי.

לאור האמור לעיל, מאמר זה מבקש לברר מהן זכויותיו האלמנטאריות של כל עובד בעת פיטורין שלא כדין ומהן הסנקציות החלות על מעביד, המבצע פיטורין שלא כדין.

מהם פיטורין שלא כדין?

עובד הוא אינו קניינו של מעבידו ולפיכך, אין המעסיק רשאי לפטר את עובדו, ככל העולה על רוחו, ומבלי שיש לו עילה והצדקה מוכחת לפיטוריו. מכאן נובע כי, פיטורין שלא כדין, אלו פיטורים הנעשים בניגוד להוראות החוק. לצורך אכיפת פיטורים שלא כדין מצד המעביד, נקבעו כמה סעיפים בחוק המגנים על עובדים מפני סיטואציות בלתי מוצדקות של פיטורין, לרבות: פיטורים הנעשים בחוסר תום לב, פיטורים הנעשים בגין עילה לא רלבנטית, פיטורים הנעשים ממניעים פוליטיים, ופיטורים הנעשים בשל פגיעה בזכות העובד לשימוע.

מתי אסור לפטר עובד ?

מלבד מגבלת פיטורין החלה על המעסיק בגין דיני חוזים, קיימים מספר סעיפים בחוק, המגנים על עובדים מפני פיטורין שלא כדין, והם:

 • פיטורין בהריון או לאחר לידה - בהתאם להוראות חוק עבודת נשים, אסור למעסיק לפטר עובדת במהלך הריונה, במהלך ששת חודשי חופשת לידתה, ואף במהלך 45 יום מתום חופשתה. כמו כן, אסור לפטר עובדת במהלך חופשת לידה ללא תשלום ואף במהלך 45 יום מתום חופשתה.
 • פיטור עובדת בגין שהיה במעון לנשים מוכות - לפי הוראות חוק עבודת נשים אסור למעביד לפטר עובדת במהלך התקופה בה היא שוהה במעון לנשים מוכות ועד לחודש ימים, אחר כך.
 • פיטור עובדת בגין טיפולי פוריות - בהתאם להוראות חוק עבודת נשים, אסור למעסיק לפטר עובדת בשל היעדרות בגין טיפולי הפריה חוץ גופית, כמו גם היעדרות של עובד או עובדת בגין טיפולי פוריות (תקף רק לגבי הילד הראשון והשני) במהלך תקופה של 150 יום מתום ההיעדרות בגין טיפולי הפוריות, למעט במקרים בהם ניתן אישור מיוחד לכך מצד שר הרווחה והעבודה.
 • פיטור עובד במהלך שירות מילואים - על פי הוראות חוק חיילים משוחררים, אסור למעסיק לפטר עובד או עובדת, בגין העובדה כי הם צפויים להיקרא לשירות מילואים ארוך, ואף אסור למעסיק לפטר עובד או עובדת במהלך שהותם בשירות מילואים, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך מוועדת התעסוקה, ובלבד כי סיבת הפיטורין אינה קשורה לחובת שירות המילואים. (ככלל, אם פוטר עובד בגין מילואים הוא זכאי לראות את פיטוריו כבטלים, ומעסיק שמסר הודעת פיטורין בתקופה האמורה יחויב בתשלום פיצויים בגובה השווה לשתי משכורות).
 • פיטור עובד נכה מלחמה - לפי תקנות העסקת נכי מלחמה, אסור למעסיק לפטר עובד שהוא נכה מלחמה, למעט אם קיבל היתר מיוחד בכתב מהרשות המוסמכת.
 • פיטור עובד בגין הגשת תביעה כנגד מעסיקו- כחלק מהוראות דיני עבודה, אסור למעסיק לפטר עובד במקרים הבאים - א. במידה והגיש העובד תביעה (לבד או באמצעות ארגון העובדים) נגד מעסיקו על הלנת שכר ועל פיצויים בגין שכר מולן, זאת מתוקף חוק הגנת השכר. ב. במידה והגיש העובד תביעה או תלונה נגד מעסיקו על פגיעה בזכותו לתשלום שכר מינימום, בהסתמך על הגנת חוק שכר מינימום. ג. במידה והגיש תלונה או תביעה בגין פגיעה בזכותו לשוויון זכויות בעבודה, זאת מתוקף חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • אפליה - אסור למעסיק לפטר עובד בגין גילו, מינו, דתו, נטייתו המינית, לאומיותו, מוצאו, מעמדו האישי, דעותיו הפוליטיות או בגין השתייכותו למפלגה פוליטית.

מהן הסנקציות החלות על מעביד בגין פיטורין שלא כדין ?

הסנקציות החלות על מעסיק, שהפר את הוראות החוק וביצע פיטורין שלא כדין הן כדלקמן:

 • ביטול מוחלט של הוראת הפיטורין של המעסיק, כדוגמת ביטול פיטורי עובד בגין שירות מילואים.
 • חיוב המעסיק בתשלום פיצויים לעובד בגין גרימת נזק כלכליתעסוקתי או עוגמת נפש, בהתאם להחלטת בית המשפט.
 • הטלת צו מניעה (צו המונע את החלת הפיטורין על העובד) או צו עשה (צו המורה על מעסיק להחזיר לעבודה עובד שפוטר לאלתר) על המעסיק בהתאם לפסיקת בית המשפט.

מהן החובות המוטלות על המעביד בעת פיטורי עובד ?

 • הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורין - בהתאם להוראות החוק, בעת סיום יחסי עובד מעביד, המעסיק חייב להתריע על פיטור העובד באמצעות הודעה מוקדמת, שתינתן לו בכתב ובהתאם לוותק שצבר במקום העבודה. בנוסף לכך, חובת המעסיק לשלם פיצויי פיטורין לעובד, כגובה הפיצויים הנקובים בחוק ועל סמך וותק העובד במקום עבודתו.
 • עריכת שימוע - כחלק מנורמות העבודה המקובלות בבית הדין לעבודה, על מעסיק מוטלת החובה (וההוגנות הבסיסית כלפי עובדו) לקיים שימוע בעת פיטורי עובד, בין אם מדובר במעביד פרטי או ציבורי, בין אם מדובר בעובד המועסק על פי חוזה אישי או הסכם קיבוצי, ובין אם מדובר בעובד זמני, עובד קבוע, עובד קבלן או עובד לפי שעות.

מלבד זאת, יש לכלול את הצעדים הבאים בעת השימוע: המעסיק ישלח לעובד מכתב ובו יפורטו הסיבות אשר בגינן נשקלים פיטורי העובד. השימוע יתבצע באמצעות נושאי תפקידים בחברה (אובייקטיביים וענייניים), כאשר במהלך השימוע עשויים להשתתף עורך דינו של העובד, בן משפחה של העובד או חבר בועד העובדים של הארגון. במהלך השימוע, יפרט המעסיק את הסיבות, אשר בגינן החליט לשקול את פיטורי העובד, ומנגד יקשיב להערות ולסייגים שיש לעובד להגיד להגנתו בדבר הפיטורין. דברים אלו, יתועדו וישקלו מחדש על ידי המעביד, כאשר בתום פרק זמן קצר מיום השימוע, יחליט המעסיק על פיטוריו או אי פיטוריו של העובד.

 • עיקרון תום לב - בהסתמך על חוק החוזים, על מעסיק לנהוג בתום לב, קרי, ביושר ובהגינות כלפי עובדו, במהלך פיטוריו. כלומר, מעסיק רשאי לפטר עובד, בתנאי שעשה זאת בתום לב, ובגין סיבה מוצדקת וראויה, ומחובתו להתייעץ עם נציגות העובדים, טרם החלטתו על ביצוע פיטורין בגין צימצומים.

לסיכום, פיטורין שלא כדין מצד המעסיק היא עברה על החוק, שיש למצות עמה את הדין.

מעבר לכך, ידיעת התנאים, הזכויות והחובות הקשורות בנושא פיטורין שלא כדין היא חשובה ונחוצה לכל עובד או מעסיק בישראל, וזאת על מנת למנוע מצבים של פגיעה או הפרה של זכויות עובד בסיסיות בגין פיטורין שלא כדין.

לכן, אם מעסיקכם נקט במדיניות של פיטורין שלא כדין נגדכם וברצונכם לדעת פרטים נוספים בנושא פיטורין שלא כדין,