חיפוש עבודה

סוגי עובדים

תוכן [ הסתר ]

בעולם העבודה המודרני קשת רחבה של סוגי עובדים. בעשורים האחרונים, לנוכח תמורות כלכליות וטכנולוגיות שונות, צמחו צורות העסקה מגוונות שהביאו לידי חלוקה קטגורית אופיינית של סוגי עובדים בנוף הארגוני העסקי.

מטרת המאמר למנות את הקטגוריות המרכזיות של סוגי עובדים בארגונים ועסקים שונים בשוק העבודה המודרני, ולאמוד את ההבדלים והמשמעויות הנלוות בתנאי ההעסקה השונים של סוגי עובדים הקיימים בארגון.

סוגי עובדים ואופי העסקתם

הגדרת מעמדו של עובד בארגון נקבעת לרוב בראשית ימי העסקתו על פי הסטאטוס החוזי הנחתם עימו, כאשר בנוסף לכך לכל עובד מאגר של זכויות וחובות המגיעים לו כחוק.

ניתן להבחין במספר קטגוריות מרכזיות של סוגי עובדים בשוק העבודה הישראלי:

  • עובד קבוע- הנו עובד המועסק על פי כתב מינוי והנו כפוף ליחסי עובד מעביד מלאים. עובד זה ייהנה ממרב התנאים והזכויות במקום עבודתו, וזאת בשל מעמדו החוזי ארוך הטווח.
  • עובד זמני- הנו עובד המועסק על פי כתב הרשאה, עובד אשר מלכתחילה יועד לתקופת העסקה נקובה ומצומצמת מראש, שאיננה מובילה למסלול של קביעות במקום העבודה, ולכן מחייבת יחסי עובד מעביד מינימאליים. לפיכך, עובד זמני לא יזכה למכלול הזכויות וההטבות של עובד מן המניין, אולם יזכה אף הוא לזכויות מינימאליות הקבועות בחוק מצד המעסיק לרבות דמי ביטוח בריאות, שכר מינימום, זכאות לימי מחלה וחופשה ועוד.
  • עובד קבלן כוח אדם- הנו עובד המועסק באמצעות חברת כוח אדם בארגון מסוים בהתאם לצרכי החברה. עובד קבלן אינו מחויב בחוזה כלפי הארגון המעסיק, אלא מקבל את משכורתו ישירות מחברת כוח האדם המהווה גורם מתווך בינו ובין החברה, ומשום כך אינו נהנה ממעמד של עובד מן המניין בארגון בו הוא מועסק ואינו מחויב ליחסי עובד מעביד.
  • פרילנסר- הנו עצמאי המספק שירותים למעסיק ומקבל כנגד שירותיו חשבונית. פרילנסר מספק את שירותיו כאיש מקצוע לתקופה קצובה המוגדרת מראש, ללא מחויבות לחוזה כתוב וללא כפיפות ליחסי עובד מעביד עם מעסיקו (למעט מחויבות מקצועית כלפיו) ולכן גם לא זכאי להטבות וזכויות מצד המעסיק.

בהקשר זה חשוב לציין כי צרכים שונים העשויים להתעורר בכל ארגון וחברה מחייבים הרכב כוח אדם שונה, ומכאן כי כל חברה עשויה להעסיק קשת רחבה של סוגי עובדים בזמנים שונים.

דינאמיקת היחסים המתפתחת בין סוגי עובדים בארגון

אין זה סוד כי בכל ארגון קיימת היררכיה של סוגי עובדים. בכל ארגון קיים יחס בלתי מאוזן בין היחס שמקבלים עובדים קבועים לבין עובדים זמניים בארגון, עובדה שלרוב מכתיבה את דינאמיקת היחסים בין העובדים בארגון.

נדבך נוסף, המכתיב את אופי היחסים וההיררכיה בין סוגי עובדים שונים בחברה, נקבע לנוכח הזכויות וההטבות הסוציאליות להן זוכים עובדים מן המניין בחברה, לעומת עובדים זמניים או עובדי קבלן המועסקים בחברה שאינם זוכים להטבות אלה.

פערי השכר הקיימים בחברה עבור סוגי עובדים שונים, עשויים לגרום לאינטריגות פנימיות בין עובדים, עובדה המכתיבה את טיב היחסים בין סוגי העובדים השונים ומנציחה את הסטאטוס הנמוך של עובדים זמניים או עובדי קבלן המועסקים בחברות בישראל.

אם כך כיצד ניתן ליצור אווירה חיובית, הדדית וחברית בין סוגי עובדים שונים בארגון? התשובה על כך אינה פשוטה משום שהיא מחייבת נקיטת צעדים מצד ההנהלה למען שיתוף העובדים הזמניים בהוואי החברה , אולם אין ספק כי לצעדים חקיקתיים המטיבים את מעמדם, שכרם וזכויותיהם של עובדים אלו יש משמעות חיובית העשויה להשפיע לטובה על דינאמיקת היחסים בין סוגי העובדים בארגון.

סוגי עובדים והצורך בתחלופת עובדים

אופיו הדינאמי של שוק העבודה המודרני מאופיין בתחלופה גבוהה של עובדים, כאשר על פי רוב יבחר הארגון להעסיק סוגי עובדים שונים בהתאם לצרכיו הכלכליים ומטרותיו המשתנות.

תופעה ראשונה העשויה להסביר את הצורך בתחלופה של סוגי עובדים בארגון טמונה במושג "שחיקה".

שחיקה היא תופעה שכיחה בקרב עובדים החשים עייפות פיזית ונפשית בגין עיסוק ממושך בעבודה בעלת אופי תובעני ולחוץ.

חברות רבות המוצאות כי תופעת השחיקה של עובדיה מסבה להן נזק כלכלי רב בגין ירידה דרסטית ומתמשכת בפריון העבודה ותפוקת העובדים, תנקוט על פי רוב בצעדי פיטורין ובגיוס של סוגי עובדים חדשים לחברה.

תופעת השחיקה אופיינית במיוחד לתחום ההייטק הנתפס כמקצוע תובעני ולחוץ הגוזל שעות השקעה ארוכות ורבות, עובדה המסבירה את אחוז תחלופת העובדים המאפיין חברות אלה כמו גם את תזזיות הקריירה בענף זה.

הבדלים בין סוגי עובדים ברמת המחויבות הארגונית

מחויבות ארגונית של עובד מוגדרת כמידת מעורבותו, הזדהותו ומוכנותו להישאר בחברה בה הוא מועסק.

ניתן לקשר בהתאמה את רמת המחויבות הארגונית של העובדים בארגון על סמך החלוקה הקטגורית של סוגי עובדים בארגון.

  • רמת המחויבות הארגונית של עובד בעל חוזה העסקה קבוע וארוך טווח תהא גבוהה, לא רק לנוכח מחויבותו האישית כלפי מעסיקו (יחסי עובד מעביד) אלא אף מחויבותו המקצועית ושאיפותיו להתקדמות בחברה.
  • רמת המחויבות הארגונית של עובד בעל חוזה העסקה זמני תהא בינונית ומטה, כיוון שאף על פי שהוא מפגין מחויבות מקצועית כלפי מעסיקיו תקופת העסקתו הקצרה וחוסר מחויבותו לארגון היא שתגרום למעורבות ומחויבות נמוכה כלפי הארגון.
  • רמת המחויבות הארגונית של עובד קבלן המועסק באמצעות חברת כוח אדם תהא נמוכה, משום שמחויבותו המקצועית נתונה לחברת כוח האדם (שכן היא המשלמת את משכורתו) וכמו כן איננו עובד מן המניין בחברה ומכאן אין לו כל טעם למעורבות ולמחויבות כלפי הארגון.
  • רמת המחויבות הארגונית של פרילנסר תהא אף היא נמוכה בשל העובדה כי מחויבותו היא אך ורק כלפי התוצר המקצועי שלו כלפי מעסיקו.

בהקשר זה ניתן לראות כי היררכיית המחויבות הארגונית הנוצרת בקרב סוגי עובדים שונים בארגון עשויה להכתיב את אופי היחסים המתנהלים בין העובדים, ההנהלה ומקום העבודה, ואף עשויה להוות סיבה לתחלופת עובדים בחברה.

בדומה למידת מחויבותם המשתנה של סוגי עובדים בחברה, ניתן לראות כי רמת האוטונומיה התפקודית הניתנת לכל בעל תפקיד בחברה היא פונקציה התלויה בהכרח במעמדו העסקתי, קרי, סוג העובד.

מכל מקום, במאמר זה הגדרנו צורות העסקה שונות של סוגי עובדים הקיימות בשוק העבודה הישראלי, ואת המשמעויות הנלוות לכך הן מנקודת המבט הארגונית והן מנקודת מבט צרכנית, נתונים העשויים לעזור לכל עובד בעת חיפוש עבודה.