חיפוש עבודה

מענק פרישה

תוכן [ הסתר ]

מענק פרישה הוא אחת מן הזכויות החשובות המוענקות לכל עובד שכיר בישראל.

בנוסף לכך, מענק פרישה מהווה מרכיב חשוב ברשת הביטחון הכלכלית העתידית, של כל עובד שכיר בישראל, המחליט לצאת ממעגל העבודה ולפרוש לגמלאות, או מחליט על שינוי קריירה לאחר שנות עבודה רבות.

מחמת חשיבותו של נושא הפרישה בחייו של העובד, מאמר זה מבקש לבאר את המושג מענק פרישה ולסקור את ההיבטים השונים הכרוכים בתהליך פרישתו של העובד ממעגל העבודה, לרבות זכויותיו וחובותיו.

אולם, לפני שנטפל במושג מענק פרישה, תחילה נעסוק בבירור המושג פרישה.

אם כך, מהי פרישה?

לאור העובדה, כי עבודתו של אדם, תופסת חלק ניכר ומרכזי בחייו, תהליך הפרישה מעולם העבודה, הופך לאחד מן האירועים המשפיעים ביותר על חייו של האדם.

ולעצם העניין, פרישה היא הפסקת העבודה וניתוק היחסים שבין עובד ומעסיקו, בין אם מחמת גיל העובד, כלומר, פרישה לגמלאות, בין אם מחמת פרישה מוקדמת ממקום העבודה, ובין אם מחמת הרצון לעזוב את מקום העבודה ולשנות קריירה.

ניתן לראות כי קיימים שלושה סוגים של פרישה:

1.פרישה מוקדמת - הנה הפסקת עבודתו של אדם ויציאתו לפנסיה, טרם המועד הקבוע בחוק, כלומר גיל פרישה( שהוא: 65 עבור נשים, 67 עבור גברים) וטרם מועד הפרישה שנקבע עמו בהסכם העבודה. ההחלטה על פרישה מוקדמת, עשויה להיווצר עקב מצב בריאותי לקוי, עייפות ושחיקה בעבודה, המביאה את העובד לרצות בפרישה מוקדמת לגמלאות, או עקב רצון המעביד לצמצם את מצבת העובדים בעסק על ידי הוצאת העובד לפרישה מוקדמת.

2.פרישה מרצון - הנה תופעה המתרחשת לנוכח ההגבלה החלה על מעסיקים בנושא של פיטור עובדים. לאור עובדה זו, כאשר מתעורר הצורך בצמצום עובדים או הצורך בהתייעלות הארגון ורענון כוח העבודה הקיים, אך לא ניתן לפטר עובדים בשל הוותק שצברו במקום העבודה, אזי מפעילים תוכנית של פרישה מרצון. כלומר, עובדים אשר להם תוצע התוכנית, יסכימו לסיים את עבודתם בארגון מרצון, לרוב בשל פיתויים הכרוכים בשיפור תנאי הפרישה של העובד (החל ממסלול פרישה אישי, פיצויי פיטורין מוגדלים, מענק הסתגלות ואף עזרה במציאת מקום עבודה חדש) כל זאת, על מנת שהפרישה תהפוך לאטרקטיבית וכדאית מבחינתו (כפי שנהוג בחברות ממשלתיות כגון: חברת החשמל, הסתדרות המורים, רשות שדות התעופה, ועוד).

3. פרישה לפנסיה - הנה הפסקת עבודתו של אדם ויציאתו של אדם ממעגל העבודה לגמלאות, מחמת גילו.

ככלל, חשוב לציין כי כל פרישה בין אם היא פרישה מרצון, בין אם היא פרישה מוקדמת ובין אם היא פרישה לפנסיה, מזכה את העובד בכספי מענק פרישה.

מהו גיל הפרישה?

בהתאם להוראות חוק גיל הפרישה, הגיל שבו אדם זכאי לפרוש מעבודתו, בגין גילו, הנו גיל 67 לגבר ו-64 שנה לאישה. אדם הפורש לגמלאות זכאי לקבל מענק פרישה, קצבת זקנה, הטבות מס, דמי ביטוח לאומי (קצבת ביטוח לאומי) ועוד.

במטרה ליצור שיווין בגיל הפרישה של גברים ונשים כאחד, בשנת 1987 חוקק חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, שבעטיו זכאית כל עובדת שעל פי הסדר קיבוצי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, יועד לה גיל פרישה הנמוך מהגיל שנקבע עבור עובד, היא רשאית לפרוש בטווח הגילאים שבין גיל 64 לגיל 67.

כעת, לאחר שהבנו מהי פרישה ואילו סוגי פרישה קיימים בעולם העבודה, נכנס לעובי הקורה וננסה להבין את המשמעות של מענק פרישה, התנאים לקבלת זכאות לקראת מענק פרישה, ומערך הזכויות והחובות המגיעות לכל עובד המקבל מענק פרישה.

מהו מענק פרישה ?

מענק פרישה הנו סכום חד פעמי, המשולם לעובד עקב התפטרות מעבודתו, עקב פיטורים מעבודתו או עקב פרישתו מעבודתו (כעובד חברה או כעובד שירות המדינה), המהווה פיצוי בגין זכאותו לקצבת פרישה בין אם מחמת הגיעו לגיל פרישה, הוא גיל הפרישה הנקוב בחוק (64 שנה לנשים, 67 שנה לגברים), ובין אם מחמת בריאות לקויה, פיטורין או בין אם מחמת הרצון לשינוי קריירה.

מהם התנאים לפי חוק שירות המדינה (1970) לקבלת מענק פרישה?

התנאים הקבועים בחוק המזכים בקבלת מענק פרישה הם:

1. פרישת חובה - עובד (גבר או אישה בהתאם לטווח הגילאים הנקוב בחוק) אשר הגיע לגיל 67 הוא גיל פרישת חובה זכאי לקבלת מענק פרישה.

2. פרישה מרצון - עובד אשר החליט לסיים את עבודתו טרם גיל פרישת חובה (בגיל 60+) ואשר עבד לפחות 10 שנים במקום עבודתו ונושא בזכות לגמלאות, יהיה זכאי לגמול פרישה.

3. פרישה בגין בריאות לקויה - עובד שמעוניין לפרוש מעבודתו בגין בריאות לקויה, והנו בעל 25% דרגות נכות, אשר צבר לפחות 5 שנות עבודה הנושאות זכות לגמלאות, הנו זכאי לכספי מענק פרישה.

4. פרישה מוקדמת - עובד אשר הגיע לגיל 42 ואשר צבר עשר שנות עבודה הנושאות זכות לגמלאות, זכאי לכספי מענק פרישה בגין פיטוריו.

5. אם עובד נפטר בעת היותו עובד בשירות מדינה, והוא צבר לפחות שלוש שנות עבודה הנושאות זכות לגמלאות, שאיריו (בני משפחתו) זכאים לקבל את כספי מענק פרישה לו היה זכאי הנפטר.

מהו המיסוי החל על מענק פרישה?

המיסוי החל על מענקי פרישה חל בהתאם לתקרת המס הקבועה בחוק, נתון היוצר שני סוגים של מענקי פרישה, והם:

1.מענק פרישה פטור מפיצויים - הכוונה היא לכך כי התקרה המחייבת בתשלום מס הנה 10,500 ₪. כלומר, מענק פרישה שסכום גובה הפיצויים, לכל שנת עבודה, לא עולה על 10,500 ₪ זכאי לפטור ממס (כמו כן, מענק פטירה הפטור ממס הנו מענק שאיננו עולה על סכום של 19,790 ₪).

2. מענק פרישה חייב בפיצויים - מדובר בהפרש בין מענק הפרישה הפטור ממס ובין סך המענקים המגיעים לעובד בעת פרישתו. ככלל, ניתן להקל , להקטין או לדחות את מועד תשלום המס על ידי העברת כספי מענק הפרישה לכספי קצבת הפנסיה, פעולה הנעשית באמצעות יועץ ומתכנן מס.

מעבר לכך, יש גם אפשרות לפרוס את המס על מענק הפרישה החייב במס לתקופה של שש שנים, וכך להפחית את נטל המס.

* ראה מחשבון פריסת מס.

מהם התשלומים להם זכאי העובד בעת פרישתו, ואשר נכללים בכל מענק פרישה?

הסכומים להם זכאי כל עובד בגין פרישתו, ואשר נכללים בכל מענק פרישה, הנם הפיצויים הבאים: מענק פרישה במזומן, פדיון ימי מחלה שלא נוצלו, קצבת דמי הבראה, מענק הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין ומענק הסתגלות(סכום הניתן לעובד בגין פיטוריו), מענק בגין עודף שנים (כאשר עובד הועסק מעבר לגיל הפרישה הנקוב בחוק, ופיצוי בשל הפרת חוזה עבודה.

יחד עם זאת, חשוב להזכיר כי לכל סקטור ארגוני, מפעיל מודל פרישה ותנאי פרישה שונים, הנקבעים על סמך חוזה העבודה האישי הנחתם עם כל עובד ועובד, וכן על סמך הסדרים קיבוציים או הסכמים קיבוציים עם ארגוני העובדים, שבגינם זכאי העובד הפורש לתנאי פרישה משופרים.

מהם התשלומים שאינם מוגדרים כמענק פרישה? פדיון חופשה, משכורת אחרונה והפרשי שכר. מעבר לכך, ישנם גמולים נוספים המגיעים לעובד הפורש כגון: כספי תגמולים המגיעים לעובד במעמד של שכיר, קרן השתלמות, פנסיה חודשית וקופת גמל עבור פורש במעמד של עצמאי.

מהם זכויותיו של עובד בקבלת מענק פרישה?

עובד אשר מגיע לגיל פרישה, זכאי להטבות שונות מתוקף הוראות החוק, והם:

בהתאם להוראת תקנון קרן הפנסיה, זכאי כל עובד המגיע לגיל פרישה, לפנסיה ולהטבות או הקלות ממס הכנסה על הפנסיה, בנוסף העובד הפורש זכאי לקצבת זקנה, לדמי ביטוח לאומי מופחתים,ועוד.

כיצד מקבלים מענק פרישה?

על מנת לקבל את כספי מענק הפרישה יש להגיש טופס 161, שהוא טופס הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובדו. בטופס זה, יש לציין את שמו ופרטיו של העובד, מספר שנות עבודתו בארגון, סיבת פרישתו מהארגון (שינוי קריירה, מצב בריאותי, יציאה לגמלאות), משכורתו הקובעת לחישוב פיצויי פיטורין, פירוט כספי הפיטורין וכספי מענק פרישה, ועוד. העברת כספי הפיצויים תוכל להיעשות אך ורק לאחר חתימתו של המעסיק על טופס 161 והעברתו למס הכנסה.

* חשוב לציין כי בעת הגשת טופס 161 א', ניתנת האפשרות לעובד להגיש פטור על מענק פרישה וכספי פיטורין, על קצבת פנסיה ועוד, ולכן לטופס זה ישנן השלכות עתידיות על הפורש לגמלאות.

לקבלת מידע נוסף בנושא מענק פרישה וזכויות העובד בעת פרישה היכנסו לאתרים:

פרישה

נציבות שירות המדינה

ולקבלת טופס 161 – לצורך מענק פרישה, פנסיה ועוד היכנסו לאתר טופס 161.